This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

WyKopane

WyKopane doły pozwolą też przyjrzeć«się glebie, a zwłaszcza podglebiu. Na ogół gleby bardzo zwięzłe i bardzo lekkie pod sady się nie nadają. Dobra gleba przeznaczona pod sad powinna zawierać dostateczną ilość części ilastych i odznaczać się dużą pojemnością wodną, a jednocześnie mieć strukturę umożliwiającą przewietrzanie na dużą głębokość. O stopniu przewietrzenia podglebia można w pewnym stopniu sądzić na podstawie jego barwy. Jednolita jasna barwa świadczy o dostatecznej ilości powietrza w glebie, ciemne szarozielone o niedostatku powietrza.Jabłonie i grusza wymagają gleb głębokich i umiarkowanie wilgotnych. Bardzo tolerancyjne na warunki glebowe są jabłonie. Udają się na glebach gliniastych lekkich i średnich, i na lekkich madach. Owocują nawet dość dobrze na piaskach gliniastych, na rędzinach oraz na ubogich, kamieni­stych glebach górskich i podgórskich. Doskonale udają się na lessach i czarnoziemach. Bardzo ładne jabłka pochodzą właśnie z głębokich lessów sandomierskich. Również bardzo dobrze nadają się pod sady gleby brunatne, jeśli nie są zasobne w węglan wapniowy.O ile pod czereśnie i wiśnie przeznaczyć należy gleby lżejsze z wymienio­nych dla jabłoni, o tyle pod grusze — gleby cięższe. Wyjątek stanowią rędziny, na których grusz nie można sadzić, ponieważ cierpi silnie na chlorozę, czyli zanik zielonego barwnika w liściach.Śliwy wymagają gleb zasobnych w wodę, znoszą też dobrze wysoki poziom wód gruntowych i dlatego często sadzi się je na żyznych madach w dolinach rzek. Udają się dobrze na kamienistych glebach górskich i podgórskich.Orzech włoski wymaga przede wszystkim gleb bardzo głębokich i zasobnych w wapń, ale nie zasadowych.Leszczyna nie ma dużych wymagań glebowych. Rośnie dobrze, jeśli gleba jest odpowiednio głęboka i niezbyt ciężka lub skrajnie lekka. Pod jej uprawę nie nadają się więc jedynie iły, ciężkie gliny i mady, a także gleby wytworzone z luźnych piasków.

Idared

Idared. 1) Drzewo tworzy małą lub średnich rozmiarów, kulistą koronę z licznymi lekko zwisającymi gałęziami. 2) Na mróz wrażliwe. 3) Dość odporne na parch, na mączniak wrażliwe, na zarazę ogniową wyjątkowo silnie wrażliwe. 4) Zapylacze: Red Delicious, Golden Delicious, Jonatan, Cortland, Spartan. 5) W okres owocowania wchodzi bardzo wcześnie (2-3 rok). 6) Owocuje bardzo obficie i regularnie. 7) Owoc średniej wielkości, kulisty, nieco spłaszczony przy szypułce i kielichu, lekko żebrowany, z grubą błyszczącą, jasnozółtą skórką, pokrytą jaskrawoczer-wonym rumieńcem. Miąższ białokremowy, drobnoziarnisty, soczysty, dość smaczny. 8) Owoce dojrzewają w styczniu, przechowują się do czerwca. 9) Bardzo dobra odmiana późnozimowa do gęstych sadów intensywnych. W produkcji szkółkarskiej stanowi 5% jabłoni.

Czym żywią się drzewa?

woda2e wszystkich składników potrzebnych roślinie do budowy tkanek sadownik dostarcza na ogół tylko cztery, a mianowicie: azot, potas, magnez i wapń, którym na rysunku 49 odpowiada mały wycinek („azot” i jnne składniki”).Pokutujące jeszcze na wsi przekonanie, ze „drzewa poradzą sobie same”, jest słuszne tylko częściowo; drzewo może pobrać duże ilości wody i dwutlenku węgla i przerobić je w sto i więcej kilogramów owoców, ale tylko wówczas, gdy znajdzie w glebie potrzebną mu stosunkowo drobną ilość składników mineralnych.Azot (N) jest składnikiem, którego niedobór najsilniej odczuwają nasze drzewa. Niedostatek azotu powoduje zahamowanie wzrostu drzew (krótkie przyrosty, małe liście) oraz jaśnienie, a nawet żółknięcie liści; jabłka są drobne i silnie zabarwione. Widać to bardzo dobrze na drzewach z korzeniami uszkodzonymi przez gryzonie. Nadmiar azotu przejawia się bardzo silnymi przyrostami, nadmiernie dużymi i ciemnymi liśćmi, dużymi, ale zielonymi jabłkami. Zbyt obfite lub zbyt późne nawożenie azotem przedłuża okres wzrostu i opóźnia drewnienie, a więc zwiększa wrażliwość drzewa na mróz. Azot odznacza się dużą ruchliwością w glebie. Łatwo jest z niej wymywany, wydzielany do atmosfery w postaci amoniaku i zużywany przez bakterie rozkładające materiały organiczne ubogie w azot. Dlatego na nawożenie azotem należy ciągle zwracać dużą uwagę.Potas (K) decyduje o zdrowotności drzewa. Przy niedoborze potasu odporność drzewa na choroby i wytrzymałość na mróz znacznie maleje. Objawami niedostatku potasu są wiotkie ogonki liściowe i podkurczone blaszki liściowe, przypominające liście ziemniaka porażonego przez kędzierzawkę. Na brzegach liści występują brązowe plamy (rys. 50). Potas przemieszcza się w glebie dość wolno. Szczególnie duzo potasu gromadzi się w owocach i wraz z nimi wynoszony jest z sadu.Wapń (Ca) znajdują drzewa w głębszych warstwach gleby w ilościach na ogół wystarczających. Dlatego wapnowanie stosowane jest głównie w celu odkwaszenia gleby. Związki wapnia zwiększają spoistość komórek w tkance owocu, podobnie jak wapń w zaprawie murarskiej wiąże cegły w murze. Owoce bogate w wapń nie ulegają łatwo różnym rozpadom miąższu i innym chorobom fizjologicznym występującym w czasie przechowywania. Zasobność owoców w wapń zależy jednak nie tyle od jego występowania w glebie, ile od dystrybucji w drzewie. Dlatego też zwiększamy zawartość wapnia w jabłkach przez opryskiwanie drzew solami wapnia lub moczenie owoców po zbiorze, a nie przez stosowanie nawozów wapniowych do gleby.Po pewnym czasie opady wypłukują wapń z gleby wapnowanej i osadzają go w podglebiu. Jest to zjawisko niepożądane, składnik ten bowiem zwiększa trwałość struktury gruzełkowatej.

Topola

Topola używana jest najczęściej. Zalecany jest zwłaszcza gatunek Populus simonii fastigiata, który szybko rośnie tworząc wysoką i wąską koronę. Niestety, drzewo to w ostre zimy przemarza. Odpowiednie są również topola piramidalna (Populus fastigiata), topola berlińska (Populus berolinensis) i inne.

Pakowanie owoców

Owoców przewożonych na niedaleki rynek lub punkt skupu można nie opakowywać, jeśli nie ma obawy, że przemarzną. Aby zmniejszyć obijanie się owoców w czasie przewożenia wozami konnymi, należy używać, wozów resorowych na ogumionych kołach. Pod skrzynki ładowane na zwykłe wozy podściela się słomę. Cechy Wybory I II Tabela 36. Wymagania, którym powinny odpowiadać morele poszczegól-nych wyborów Jakość morele powinny być świeże, jędrne, zdrowe, dojrzałe, czyste,niezawilgocone, bez uszkodzeń, o barwie od żółtej do poma­rańczowej, o zapachu i smaku charakterystycznym dla moreli; dla przemysłu o dojrzałości technicznej i ścisłym miąższu odchodzącym od pestkiwyrównane pod wzg- mogą być z niewiel- jednostce opako-lędem wielkości, bar- kimi zabliźnionymi waniawy i stopnia dojrzą- uszkodzeniami skór-łości w jednostce ki; zbliżone pod wzg-Minimalna wiel- średnica największego przekroju poprzecznego w mm, niekość mniej niz 30opakowania lędem dojrzałościPrzygotowując owoce do wysłania, zwłaszcza na większą odległość, pakuje się je bardzo starannie. Na rysunku 140 pokazano jeden ze sposobów układania jabłek w skrzynkach. Układanie to jest ułatwione, ponieważ pokalibrowane owoce jednej partii towaru mają tę samą wielkość. Wybór sposobu pakowania zależy głównie od wielkości owoców. Skrzynki wykłada się papierem (B) lub wełną drzewną (A).Najczęściej owoce sortuje się podczas pakowania, układając je wyborami w oddzielnych skrzynkach w jeden z podanych sposobów. Aby owoce nie rozsypywały się w skrzynce w czasie ich układania, skrzynkę należy ustawić pochyło.Owoce przeznaczone ne eksport pakuje się w specjalne opakowania dostarczane przez spółdzielnie ogrodnicze.uwzględnienie przy kupnie drzewek opracowanego przez specjalistów doboru odmian, sadzenie w zimniejszych rejonach i na mniej sprzyjających stanowiskach drzew odmian wytrzymałych na mróz, szczepienie odmian wrażliwych w koronie wytrzymałych przewodnich,uprawianie tylko drzew niskopiennych lub krzaczastych,niedopuszczanie do osłabienia drzew przez choroby i szkodniki, nadmierne owocowanie, siew zbóz w sadzie itp.,niestosowanie w drugiej połowie lata uprawy lub nawożenia przedłu­żających wzrost drzew,owijanie słomą pni drzew młodych,opukiwanie pni na przedwiośniu i przybijanie gwoździkami odstającej kory,leczenie oparzelizn mrozowych za pomocą szczepień mostowych.